Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen die ik tijdens of na de sessies maak over het proces van de behandeling en het intakeformulier/de behandelovereenkomst die u zelf heeft ingevuld en ondertekend.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • de datum van de behandeling
 • Uw geboortedatum
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

RECHTEN EN PLICHTEN BIJ INDIVIDUELE SESSIES

 • Voor geannuleerde sessies door de therapeut dient deze een nieuwe datum aan te bieden.
 • Voor een afgesproken sessie die binnen de 24 uur dat de sessie plaats vindt van de zijde van de cliënt wordt geannuleerd, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. De cliënt heeft in dat geval binnen die week recht op een telefoongesprek met de therapeut van maximaal een half uur.
 • Over de inhoud van de sessies en de behandelovereenkomst geldt vertrouwelijkheid.
 • De aantekeningen die de therapeut maakt, zijn te allen tijde in te zien door de cliënt.
 • Op het moment dat de cliënt wil stoppen met de sessies, kondigt hij/zij dit aan tijdens een sessiebijeenkomst. Vervolgens volgt in principe nog minimaal één bijeenkomst om af te ronden.
 • De cliënt blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar lichamelijk en psychisch welzijn 
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor enige schade, zowel psychisch, fysiek als materieel, die buiten de dekking valt van de geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • De therapeut is lid van de beroepsvereniging SBLP en zodoende ingeschreven bij de RBCZ en de CAM coöperatie (geschillen) en de TCZ en daardoor onderworpen aan de klachtenregeling en het tuchtrecht.  Als u klachten heeft over de therapeut en u er met elkaar niet uit komt, kunt u zich voor ondersteuning tot de klachtencommissie wenden, zie ook klachtenregeling).

Praktijk voor traumaverwerking en heling